Posts

Super Car Wash

Image
Glinkowanie polega na dog??bnym oczyszczeniu lakieru lub innej powierzchni z r??nego rodzaju nieczysto?ci np. sadza, ?ywica, resztki owad?w, drobiny asfaltu, py? z klock?w hamulcowych, a tak?e naloty rdzy. Warte podkre?lenia jest, ?e samo glinkowanie nie eliminuje rys, tylko wyci?ga z nich zabrudzenia, bez zmniejszania grubo?ci pow?oki lakierniczej. Dlatego mo?na glinkowanie bezpiecznie powtarza? co jaki? czas bez ryzyka, ?e uszkodzimy tym sposobem jako?? lakieru naszego pojazdu. W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki poza standardowym glinkowaniem, mo?na r?wnie? zleci? wykonanie tej us?ugi wraz z korekt? lakieru, kt?ra pozwoli usun?? do 70% rys. W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki mo?liwe jest wykonanie us?ugi na?o?enia polimeru. Warstwa polimerowa to gotowy preparat zawieraj?cy sk?adniki organiczne i nieorganiczne, kt?ry nak?ada si? w specjalny spos?b na lakier samochodowy. Cho? pow?oka ta jest bardzo cienka (jej grubo?? po na?o?eniu wynosi dziesi?tne cz??ci milimetra!),